خدمات و گارانتی

iso-9001_hooramco

خدمات و گارانتی

بحث خدمات و گارانتی موضوعی مستقل و یکسره نیست بلکه وابسته به عوامل مختلف بیرونی و درونی سازمان بوده و همواره می‌بایست بصورت پارامتریک مورد بررسی و پایش قرار گیرد.

 

رویه تولید در هورام سازه پارسیان هورامکو

جهت پیاده سازی مناسب و بهینه در کنار کنترل دینامیک بحث خدمات و گارانتی، کلینیک ساختمانی رستاک گستر  سه مشخصه اصلی را در کنار یکدیگر مورد پایش قرار می‌دهد:

۱. شرایط تولید محصول
شرایط تولید هورام سازه پارسیان هورامکو

۲. شرایط حمل، جابجایی و نگهداری محصول در محل پروژه
شرایط حمل و جابجایی محصول در هورام سازه پارسیان هورامکو

۳. شرایط نصب
شرایط نصب هورام سازه پارسیان هورامکو

 

هر کدام از این موارد خود شامل زیربندهای چندگانه جهت مونیتورینگ بهینه می‌باشند که در قالب چک لیست بازدید از پروژه‌ها طراحی شده و اجرا می‌گردند.

لذا جمع‌بندی و ارائه خدمات مناسب در قالب بحث گارانتی نه موردی نمادین، بلکه فرهنگی اجرایی بوده که می‌توان خروجی مناسب آن را در قالب بحث رضایت مشتری پایش کرد.