سنگ آنتیک

گیوتین قیچی

مینیاتور(۷٫۷)

سنگ آنتیک (۱۰٫۱۰)

سنگ آنتیک(۱۵٫۱۵)

سنگ آنتیک(۲۰٫۲۰)

سنگ آنتیک (نمونه کار های انجام شده )