خیریه رستاک

به امید روزی که هیچ انسانی نگران سقف بالای سر خود نباشد

فرم درخواست مساعدت

  آمار کلی

  فعالیت های خیریه

  ۰ تومان

  کمک های جمع آوری شده

  ۰ خانوار

  افراد تحت پوشش

  ۰ پروژه

  پروژه اجرا شده