خیریه رستاک

به امید روزی که هیچ انسانی نگران سقف بالای سر خود نباشد

گزارش فعالیت های خیریه

بخشی از فعالیت های خیریه رستاک

فرم درخواست مساعدت

  آمار کلی

  فعالیت های خیریه

  ۰ تومان

  کمک های جمع آوری شده

  ۰ خانوار

  افراد تحت پوشش

  ۰ پروژه

  پروژه اجرا شده